Ondrášovka1FUMBISport investAGRO CSLionsportRojaplastJapstenAPESLABUR s.r.o.Kralicek etiketyFolspol4goalsKeepersportNárodní dům na VinohradechAMBY
Ondrasovka2FUMBISport investAGRO CSAdidasPloty HoloubekHondlDasko stavebniny3D expresXL toneryXLZidleAVH KladnoMarbax timeNárodní dům na Vinohradech

STŘEDOČESKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ

Středočeský krajský fotbalový svaz OFICIÁLNÍ PORTÁL FOTBALOVÉHO SVAZU
« více článků z Výkonný výbor

Předseda SKFS Miroslav Liba odpovídá Ondřeji Knoblochovi

09.12.2020 | rubrika: Výkonný výbor

Výkonný výbor SKFS prostřednictvím předsedy Miroslava Liby reaguje na podle něj nepravdivé a zavádějící informace, které se objevují v médiích v souvislosti s blížící se Valnou hromadou Středočeského krajského fotbalového svazu, plánovanou na 4. 3. 2021. Veškeré informace naleznete v otevřeném dopisu adresovaném jako odpověď panu Ondřeji Knoblochovi.

V Praze dne 9. prosince 2020

Vážený pane Knoblochu,

jménem výkonného výboru Středočeského krajského fotbalového svazu (VV SKFS) si dovolím reagovat na Váš dopis, jehož předmětem jsou mj. tvrzení, že VV SKFS zvolil „absolutně netransparentní způsob volby členských oddílů, které mají být vyslány na valnou hromadu Středočeského fotbalového svazu“, nazývá jej „volebním paskvilem“, tvrdí, že trpí „zásadními nedostatky“, a v neposlední řadě „vyzývá k nápravě“. VV SKFS s těmito tvrzení nesouhlasí, a to hned z několika důvodů.

Předně není pravdou, že by svolání klubů bylo jakkoliv netransparentní. Kluby jsou informovány prostřednictvím Úřední desky, což je postup, který je plně v souladu s §8 Procesního řádu FAČR. Jedině tento způsob je možné považovat za řádný.

Jakékoliv svolávání či informování pomocí vyvěšování na stránkách SKFS, resp. zasílání e-mailů, jak navrhujete, by totiž nemělo jakékoliv právní účinky, a vystavilo by tak SKFS do budoucna nemalým problémům. Pokud však tvrdíte, že by bylo fakticky účinnější, rozumím takové připomínce, a proto i tuto odpověď zveřejníme na stránkách SKFS, resp. o ní informujeme prostřednictvím
e-mailových adres členských klubů.

Pokud jde o termín konání volby, VV SKFS vycházel z obecně zavedené praxe, totiž aplikace volby ještě před koncem roku tak, aby bylo všem regulím učiněno zadost. Nelze nepřipomenout, že k této volbě docházelo pravidelně v minulosti, a to konkrétně při poslední VH SKFS v měsíci listopadu, na školeních klubů v roce 2016 (prezentace z tohoto školení je stále umístěna na webových stránkách SKFS v archivu aktualit), které ovšem letos z „vyšší moci“ proběhnout nemohly, a proto VV SKFS zvolil tento postup. Vzhledem k tomu, že VH SKFS se musí konat nejpozději 6.března 2021, je zřejmé, že termín konání volby klubů je dokonce naopak termínem hraničním, neboť v lednu by na takovou volbu již čas nebyl. Tímto je vyloučena i volba v rámci VH OFS, neboť v takovém případě by termín 8 týdnů pro svolání VH SKFS dodržen nebyl. Opět bychom se tedy navrženým postupem dostali do rozporu s dikcí stanov SKFS, což je nepřípustné.

To vše platí tím spíše v době, ve které se nacházíme, a ve které jsou pravidla ze strany Vlády měněna prakticky denně.

Netransparentnost nelze spatřovat ani v tom, že na tuto volbu nebyl a nebude aplikován volební řád (Vámi blíže neurčen, zřejmě se jedná o volební řád VH SKFS). Tento předpis analogicky použít nelze, neboť na danou situaci nikterak nepřiléhá, nehovoří o ní, neřeší ji, resp. se na ni vůbec nehodí. Postup, jak bude volba probíhat, je jednak popsán ve stanovách SKFS, jejichž dikce se bezezbytku dodrží, a současně platí, že pravidla budou naprosto standardní.

Je odpovědností klubu, koho na tuto volbu vyšle, samozřejmě opět v souladu s dikcí stanov SKFS, přičemž zástupce klubu bude zapsán a podepíše prezenční listinu. Oproti svému podpisu klub dostane seznam klubů z dané soutěže, případně skupiny, a zaškrtne dle svého uvážení počet klubů v dané soutěži, tedy opět standardní postup. Počty oddílů jsou uvedeny ve stanovách SKFS, které jsou řádně zapsány a zveřejněny na www.justice.cz.

Konečně pokud jde o garanci a férovost voleb, mohu Vás ubezpečit, že ta bude dodržena v maximální možné míře. Organizačně budou volbu zajišťovat členové STK SKFS a dohlížet na volbu a následně na sčítání hlasů bude notář, který mimo jiné osvědčí regulérnost volby.

Závěrem tedy konstatuji, že volby byly svolány plně v souladu s dikcí stanov SKFS, svolání nevykazuje žádné vady, a jejich transparentnost je zaručena v maximální možné míře, kterou dnešní doba umožňuje. Chce se mi věřit, že tímto dopisem budou Vaše obavy rozptýleny a volba proběhne v řádném a klidném duchu.

Miroslav LIBA v.r.
předseda VV SKFS

AKTUALITY

KALENDÁŘ

  COPYRIGHT © 2014 VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA

OFICIÁLNÍ PORTÁL STŘEDOČESKÉHO KRAJSKÉHO FOTBALOVÉHO SVAZU